300 meter lång kaj planeras i Härnösand

Härnösands kommun är i färd med att skicka in handlingar till Mark- och miljödomstolen, för att kunna bygga en 300 meter lång kaj i centrum. När kajen blir klar kan till exempel Birka Stockholms passagerare kliva av direkt i centrum.

Kajen nyttjas i dag av olika båtar. Tanken är att riktigt stora passagerarbåtar också ska få plats.

En annan viktig fördel är att hamnen, som i dag är full av delar till vindkraftverk, får större kapacitet att ta emot frakter.

Utsprångskajen vid Skeppsbron är i dag 170 meter lång och 25 meter bred och stängd för allmänheten på grund av rasrisk. Tanken är att den ska renoveras och byggas ut för att kunna ta emot riktigt stora kryssningsfartyg.

Projektledare Niklas Rydmark, samhällsförvaltningen, fick projektet på sitt bord augusti 2018. och han presenterade planerna under ett dialogmöte i slutet av april.

Han berättar att det är två delar man söker tillstånd för.

Kajen i centrala Härnösand behöver renoveras.

— Det ena är hamnverksamhet, som klassas som miljöfarlig verksamhet. Det andra är vattenverksamhet, som behövs i samband med att man påverkar vattnet under byggtiden, upplyste han.

En konsultfirma har fått uppdraget att hjälpa kommunen med ansökningarna. Tidsplanen är att ansökningarna ska vara klara i sommar, 2019.

Ansökningarna innehåller bland annat förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, provtagningar och ett antal geoundersökningar.

En detaljplaneändring ligger förberedd, men den blir inte klar innan ansökningarna skickats in.

En ny kaj kan också komma till användning för Försvarsmakten, Kustbevakningen och sjöfartsutbildningar i Härnösand.

I dagsläget får passagerarfärjorna samsas med fraktfartyg som lastar av vindkraftverk.

Den ska också bli en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen 2015 var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Några siffror över kostnaden för en ny kaj vill kommunen inte uppge, men enligt allehanda.se presenterades för två år sedan ett ombyggnadsförslag av kajen som skulle kosta 50 miljoner kronor.

Läs också om dietisten Ana i Härnösand som hjälper dig att hitta rätt mat i butiken.

Läs även om den stora vindkraftparken i Viksjö.

Lämna ett svar